นายกฯนำถวายสัตย์ จุดเทียนชัย แสดงความจงรักภักดี

 

 

 

"อภิสิทธิ์" นำกล่าวปฏิญาณจะยึดมั่นในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์สุจริต สามัคคี และความพอเพียง เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เนื่องในวันฉัตรมงคล...

วันนี้ (5 พ.ค.) เมื่อเวลา 19.30 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้นำคณะรัฐมนตรี คู่สมรส คณะทูตานุทูต ข้าราชการ ร่วมงานสโมสรสันนิบาต พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ถวายคำนับพระบรมสาทิศลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล มีใจความตอนหนึ่งว่า ข้าพระพุทธเจ้านายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในนามของคณะรัฐมนตรี คู่สมรส คณะทูตานุทูต ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ล้วนมีความปลาบปลื้มที่ได้แสดงความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงครองแผ่นดินในหลักทศพิธราชธรรม ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศเปรียบประดุจดวงประทีปส่องทางแก่พสกนิกรทั้งปวง พร้อมทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทให้พสกนิกรรู้รักสามัคคี ยึดถือวิถีชีวิตพอเพียง ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอตั้งสัตย์ปฏิญญาณ ว่า จะยึดมั่นในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ความสามัคคี ความเสียสละ ความเพียร และความพอเพียง เพื่อให้บ้านเมืองมีความสงบสุข และจะยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตนสร้างสรรความดีงาม นำความก้าวหน้ารุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติ เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ทุกวิถีทางตลอดไป

พร้อมกันนี้ ได้ตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐาน ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ สถิตเสถียรสถาพรจำรูญในอัยสวรรค์สิริราชสมบัติ เป็นฉัตรแก้วคุ้มเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้า ตราบกาลนิรันดร์

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ มีใจความตอนหนึ่งว่า เนื่องในมหามงคลสมัยคล้ายพระบรมราชาภิเษกของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เข้าสู่ปีที่ 60 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2552 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่บรรดา ประชาราษฎร์โดยต่อเนื่องเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะปฏิบัติภารกิจทั้งปวง โดยยึดมั่นในความกตัญญูกตเวทีตาคุณ ต่อชาติและแผ่นดินไทย อันเป็นถิ่นกำเนิด ที่อาศัยอันผาสุขร่มเย็น จะยึดมั่นและปฏิบัติตน ตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ดำรงมั่นอยู่ในคุณธรรมความดี ทั้งกาย วาจา และใจ กับเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างสรรค์ชาติ ศาสนา และทรงนำความเจริญเป็นปึกแผ่น มาสู่บ้านเมืองและอนาประชาราษฎร์ และจะยึดถือ ความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งอดทน และเสียสละ เพื่อจรรโลงชาติ ศาสนา และพระมหากษตริย์ อย่างเต็มความสามารถ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

สำหรับบรรยากาศการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณเวทีกระทรวงศึกษาธิการขณะนี้ ยังคงมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมการแสดงกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเวทีแห่งนี้จัดเป็นการแสดงของนักเรียน นักศึกษา จากทั่วประเทศ ยังมีศิลปินนักแสดง อาทิ เพนเค็ก เขมนิจ เพลิน พรมแดน ขึ้นแสดงบนเวทีนี้อีกด้วย ซึ่งนอกจากเวทีการแสดงในส่วนของภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ร่วมกันจัดขึ้นถึง 9 เวที แล้ว ยังมีการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าจากผู้ค้าขาย อาทิ ร้านปาลูกโป่งให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับความสนุกสนาน และยังได้รับของรางวัลกลับบ้านไปอีกด้วย

ที่มา thairath.co.th

 {mosloadposition user26} {mosloadposition user27}
 {mosloadposition user28}