"เกาะยอ" มากของดี อวลเสน่ห์วิถีชาวใต้ 

 

 

 

    "สมเด็จเจ้าเป็นศรี ผ้าทอดีล้ำค่า นานาผลไม้หวาน ถิ่นอาหารทะเล เสน่ห์สะพานติณฯ สถาบันทักษิณลือนาม งดงามเรือนทรงไทย" นี่คือคำขวัญของเกาะยอ เกาะมากเสน่ห์ แห่งทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
ขนำกลางทะเล ที่พักของเกาะยอโฮมสเตย์       "สมเด็จเจ้าเป็นศรี ผ้าทอดีล้ำค่า นานาผลไม้หวาน ถิ่นอาหารทะเล เสน่ห์สะพานติณฯ สถาบันทักษิณลือนาม งดงามเรือนทรงไทย" นี่คือคำขวัญของเกาะยอ เกาะมากเสน่ห์ แห่งทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
       
       จากตามคำขวัญนี้แสดงให้เห็นว่าที่เกาะยอ ต.เกาะยอ จ.สงขลา แห่งนี้มีของดีที่เชิดหน้าชูตาอยู่หลายอย่าง เพราะว่าเกาะยอมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และชาวชุมชนเกาะยอนั้นก็มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และมีวิถีชีวิตของชาวใต้ที่งดงาม อันสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน จนก่อให้เกิดเป็นของดีที่น่าท่องเที่ยวบนเกาะยอมากมาย

สะพานติณสูลานนท์ ที่เชื่อมเกาะยอกับแผ่นดิน

       นิตย์ พงศ์พฤกษ์ กรรมการและเลขานุการการท่องเที่ยวเกาะยอ กล่าวถึงเกาะยอว่า ตำบลเกาะยอเป็นตำบลหนึ่งที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งที่บ้านนอก หมู่ที่ 3 ต.เกาะยอ จ.สงขลา นั้นได้รับรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP Village Champion (OVC) ปี 2549 พร้อมกับบอกต่อว่าเกาะยอมีของดีอยู่ 3 ภูมิ ซึ่งภูมิแปลว่า แผ่นดิน แปลว่าสิ่งที่มีค่า ภูมิที่ 1 นั้นเกาะยอมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นเกาะที่มีทั้งภูเขา ที่ราบ แหลม อ่าว ซึ่งเป็นลักษณะที่โดดเด่นกว่าตำบลอื่นๆ และมีสะพานติณสูลานนท์ เชื่อมระหว่างเกาะยอกับตำบลใกล้เคียงอันก่อให้เกิดมีทิวทัศน์ที่สวยงาม

ความงดงามของกุฏิเรือนไทยโบราณที่วัดท้ายยอ

       ภูมิที่ 2 คือมีทรัพยากรที่มีคุณค่า ถึงแม้ว่าจะเป็นเกาะแต่ก็มีน้ำจืดสนิท มีแผ่นดินที่เรียกว่าดินดำน้ำชุ่ม ทำให้มีผลไม้หวาน ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมีกุ้ง ปลา อาหารที่สมบูรณ์มากๆ มีการเลี้ยงปลากะพงในกระชัง สร้างรายได้ให้กับเกาะยอเป็นอย่างมาก ส่วนภูมิที่ 3 เรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน นั่นคือมีการทอผ้าเกาะยอที่ยาวนาน 200 กว่าปี ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีค่า เป็นภูมิเป็นทรัพย์ที่บรรพบุรุษได้สร้างสมมาให้กับชาวเกาะยอได้นำเอาภูมิปัญญาเหล่านี้มาประกอบอาชีพแบบพออยู่พอกิน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เจดีย์ทรงระฆังตั้งอยู่ที่เขาเพหาร วัดท้ายยอ

       "ในส่วนการท่องเที่ยว เราใช้ของดีที่มีค่ามาเป็นจุดท่องเที่ยว เช่นว่าเรามีผ้าทอ ก็เอาจุดผ้าทอเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีสวนไม้ผลก็ให้เป็นจุดท่องเที่ยวไม้ผล ในทะเลมีการเลี้ยงปลากะพงมาก เราก็พาไปชมการเลี้ยงปลากะพง ถือว่าเราเอาของดีที่อยู่แล้วเป็นจุดท่องเที่ยว เป็นการบริหารการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพราะว่าเอาของดีที่มีอยู่เป็นทุนทางสังคม เราไม่ได้เอาของอื่น เอาของแท้ๆ ที่มีอยู่เป็นจุดท่องเที่ยวของเรา อย่างที่เรียกว่าเป็นการเอาภูมิของดี เอาทุนทางสังคมที่เรามีอยู่มาเป็นจุดท่องเที่ยว"นิตย์ อธิบาย

"เจดีย์สมเด็จเจ้าเกาะยอ"ที่วัดเขากุฏ ศูนย์รวมจิตใจของชาวเกาะยอ

       สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นของดีของเกาะยอนั้นมีให้เที่ยวมากมาย สถานที่ท่องเที่ยวที่แรกถ้ามาที่เกาะยอแล้วต้องไม่พลาดไปกันก็คือ "วัดเขากุฏ" ที่ตั้งอยู่บนยอดเขากุฏซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของเกาะยอ ด้านบนเขามีโบราณสถานที่สำคัญคือ "เจดีย์สมเด็จเจ้าเกาะยอ" ตั้งอยู่ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจและความศรัทธาของชาวเกาะยอ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปีจะมีงานห่มผ้าเจดีย์เพื่อนมัสการสมเด็จเจ้าเกาะยอ และเมื่อขึ้นมาสักการะสมเด็จเจ้าเกาะยอขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้ว ก็ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของสงขลาที่ว่าเมืองใหญ่ 2 ทะเล คือทะเลในหมายถึงทะเลสาบ และทะเลนอกหมายถึงทะเลอ่าวไทยอันสวยงาม

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้

       ลงจากเขากุฏก็ตรงมาเที่ยวที่ "พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา" เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวิถีชีวิตของชาวใต้ วัฒนธรรมพื้นบ้าน ท้องถิ่นอันมีเอกลักษณ์เฉพาะ ประวัติศาสตร์โบราณคดี และศิลปหัตถกรรมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย โดยจัดแสดงเป็นห้องต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ อาทิ ห้องประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ ห้องอาชีพหลักของชาวใต้ ห้องผ้าทอพื้นเมืองที่มีผ้าทอสวยๆ ห้องการละเล่นพื้นเมือง ห้องศิลปะหัตกรรม ห้องอิสลามศึกษา ฯลฯ เมื่อมาเที่ยวแล้วจะได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินกลับไป อีกทั้งที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของเกาะยออันงดงาม และมองเห็นสะพานติณสูลานนท์ ที่สวยงามอันเชื่อมเกาะยอกับฝั่งแผ่นดิน

ภายในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาะยอจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้โบราณ

       มาต่อเนื่องอารมณ์การชมพิพิธภัณฑ์กันต่อที่ "พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาะยอ" ที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนวัดท้ายยอ เป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆ ที่ภายในจัดแสดงความเป็นมาของชาวเกาะยอ มีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเกาะยอไว้ อาทิ หม้อ โอ่งอ่าง กระเบื้องโบราณ ตะเกียงเจ้าพายุ อาวุธโบราณ เป็นต้น มาเที่ยวที่นี่แล้วก็จะได้รู้จักเกาะยอมากขึ้น
       
       จากนั้นเดินทางมาเที่ยวที่ "วัดท้ายยอ" ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของเกาะยอ ที่มีโบราณสถานอันเป็นสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าให้ชมกัน นั่นคือ "กุฏิเรือนไทยปั้นหยา" ที่มีอายุกว่า 200 ปี มีอยู่ด้วยกัน 3 หลัง กุฏิเรือนไทยสร้างด้วยไม้งดงามอย่างมาก และมีเอกลักษณ์ตรงที่ใช้กระเบื้องดินเผาเกาะยอ และที่เสาเรือนกุฏิจะไม่ฝังลงในดินแต่จะตั้งอยู่บนตีนเสา ซึ่งเป็นที่รองรับเสาอันเป็นลักษณะเฉพาะของบ้านชาวไทยในภาคใต้เท่านั้น และด้านหลังของวัดท้ายยอ ยังเป็นที่ตั้งของเขาเพหาร ที่ด้านบนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ทรงระฆังก่ออิฐถือปูนมีลวดลายปูนปั้นประดับอันเป็นฝีมือช่างท้องถิ่นภาคใต้ที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งภายในวัดยังมีบ่อน้ำโบราณ สระน้ำโบราณ โรงเรือพระ สถูปหอระฆังที่สวยงาม

การกู้ไซกุ้งอาชีพของชาวปะมงที่เกาะยอ

       และหลังจากได้เที่ยวสถานที่ทางบกกันแล้ว ก็ไปเที่ยวทางน้ำกันบ้างไปเที่ยวชมวิถีชีวิตการทำอาชีพประมงของชาวเกาะยอ ที่ "เกาะยอโฮมสเตย์" ของลุงเดชา มีสุวรรณ ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตประมงพื้นบ้านของชาวเกาะยอ โดยการพานั่งเรือออกไปชมความสวยงามของทะเลสาบสงขลา ไปดูการทำประมง การกู้ไซกุ้ง การเลี้ยงปลา และมีกิจกรรมตกปลาด้วย และถ้าใครอยากสัมผัสชีวิตชาวประมงแบบเต็มอิ่ม ก็มีขนำกลางทะเลบริการให้ได้พักค้างคืนกันด้วย

จำปาดะขนุน ผลไม้ขึ้นชื่อของเกาะยอ

       พอขึ้นมาบนฝั่งก็ไปเข้าสวนไปดูการทำเกษตรของชาวเกาะยอกันที่ "สวนสมรม" เป็นของลุงไพจิตร ปริศวงศ์ สวนสมรมเป็นภาษาถิ่นใต้ หมายถึง สวนที่ปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน สวยสมรมของลุงไพจิตรมีพื้นที่กว่า 24 ไร่ ปลูกผลไม้ที่ขึ้นชื่อหลายอย่าง อาทิ จำปาดะขนุน (คือการนำเอาสายพันธุ์ของจำปาดะและขนุนมาผสมกัน ออกมาเป็นจำปาดะขนุนที่เนื้อนิ่ม รสชาติหวาน กลิ่นหอมไม่แรงมาก) เงาะ ทุเรียน ลองกอง กระท้อน มังคุด พืชผักอย่างสะตอ ลูกเนียง และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งที่นี่เน้นการปลูกโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพแบบเกษตรธรรมชาติมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรชีวภาพ และยังมีผลไม้อร่อยๆ ให้ได้ชิมกันด้วย

การทอผ้าทอเกาะยอ ภูมิปัญญาที่ชาวเกาะยอสืบทอดกันมานาน

       อีกแหล่งท่องเที่ยวที่ถ้ามาเกาะยอแล้วไม่มาชมเห็นจะไม่ได้นั่นก็คือ การไปดูการทอผ้าทอเกาะยอที่มีชื่อเสียงกันที่ "กลุ่มราชวัตถ์ แสงส่องหล้า" ที่นี่ชาวบ้านได้รวมตัวกันขึ้น เพื่ออนุรักษ์และสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของชาวเกาะยอ ซึ่งถือเป็นงานหัตถกรรมที่สั่งสมภูมิปัญญาการทอผ้ากันมาจากบรรพบุรุษอย่างยาวนาน และกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์อันโดดเด่น ผ้าทอเกาะยอมีความประณีตในการทอ และมีลวดลายที่สวยงาม มีลายที่ชื่อว่า ราชวัตร เป็นลายดอกที่มีต้นกำเนิดจากเกาะยอและเป็นลายนิยมของผ้าทอเมืองใต้ เพราะเป็นลายที่ได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ 7 นอกจากยังมีลายอื่นๆ อีกมาก อาทิ ลายลูกแก้ว ลายดอกพิกุล ลายดอกพะยอม ให้ทุกคนได้เลือกซื้อหาเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไปยามที่ได้มาเที่ยวที่ "เกาะยอ" เกาะที่มากมายไปด้วยของดีของชาวใต้
       
       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
       
       นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวที่หมู่บ้าน OVC บ้านนอก ต.เกาะยอ จ.สงขลา สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่คุณนิตย์ พงศ์พฤกษ์ โทร. 08-1096-2087 หรือ คุณวิชัย มาระเสนา โทร. 08-6291-7853 และถ้าสนใจพักขนำกลางทะเล ติดต่อได้ที่เกาะยอโฮมสเตย์ คุณเดชา มีสุวรรณ โทร. 08-7633-5476, 0-7445-0390
       

       การเดินทางไปเกาะยอโดยทางน้ำมีเรือโดยสารระหว่าง ตลาดสดสงขลา-เกาะยอ หากเดินทางโดยรถยนต์ไปตามทางสายสงขลา- หาดใหญ่ แล้วแยกขวาที่สี่แยกบ้านน้ำกระจายข้ามสะพานติณสูลานนท์ ก็ไปถึงยังเกาะยอได้อีกทางหนึ่ง

ที่มา manager

 {mosloadposition user26} {mosloadposition user27}
 {mosloadposition user28}