มาดูความหมายของคำว่า " happy new year " ของแต่ล่ะตัวอักษรกัน !

 

?

?

H ... happy มีสุข สนุกสนาน

A ... advance ก้าวหน้า หาสิ่งใหม่

P ... proud พร้อมเพียบเรื่อง ภาคภูมิใจ

P ... protect ปลอดภัย จากภยันต์

Y ... young สาวหนุ่ม อายุมั่น วรรณะผ่อง

N ... normal ไม่ขัดข้อง ทุกสิ่งสรร

E ... easy ง่ายดาย สารพัน

W ... wealth เงินทองพลัน ไหลเทมา

Y ... year สองศูนย์หนึ่งหนึ่ง ให้เริงรื่น

E ... else อันสิ่งอื่น ให้สมปรารถนา

A ... aim จุดมุ่งหมาย ไกลสุดตา

R ... receive ให้ได้มา สมดั่งใจ

ปล ... เครดิต .. http://www.facebook.com/JuNiiKaz