ระวัง!! ติดเชื้อโรคจากฝาเครื่องดื่มกระป๋อง 

เตือนผู้บริโภคควรล้างกระป๋องเครื่องดื่มหรืออาหารกระป๋อง ก่อนที่จะบริโภค

เผยอาจมีเชื่อโรคติดมาเนื่องจากระบบการจัดเก็บไม่สะอาดปลอดภัยเพียงพอ เตือนผู้บริโภคที่มักจะซื้อเครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง เพราะคิดว่าสะดวก ดื่มง่าย เปิดฝาดื่มได้เลย แต่สิ่งที่แฝงไว้บนฝากระป๋อง คือเชื้อโรคต่างๆ มากมาย ซึ่งเกิดจากการจัดเก็บของร้านค้า หรือการขนย้ายที่ไม่ถูกต้อง ไม่ได้มีการทำความสะอาดที่ดีพอก่อนนำไปใส่ตูแช่เย็นเพื่อจำหน่าย เพราะฉะนั้น ก่อนดื่มคุณต้องแน่ใจว่าได้ล้างฝากระป๋อง ด้วยน้ำก๊อกและสบู่แล้ว หรือถ้าไม่มีก็ขอให้ใช้หลอดดูดแทน

ดื่มโดยไม่ได้ล้างฝา ฝากระป๋อง เต็มไปด้วยฉี่หนู ที่แห้ง

จากกรณีผู้ป่วยที่เสียชีวิต หลังจากดื่มโซดากระป๋อง โดยไม่ได้ล้างฝา กระป๋องก่อนดื่มปรากฎว่า ที่ฝากระป๋อง เต็มไปด้วยฉี่หนู ที่แห้งแล้วและเป็นพิษซึ่งมีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต อย่าลืมว่าเครื่องดื่มกระป๋องและอาหารกระป๋องมักถูกเก็บไว้ในโกดังเก็บของ และตู้containerซึ่งมักจะมีหนูเข้ามาอยู่เต็มไปหมด และของเหล่านี้ก็จะถูกส่งต่อไปจำหน่ายยังร้านค้าปลีกต่างๆ โดยที่ไม่ได้ทำความสะอาดอย่างถูกต้อง

ที่มา http://variety.teenee.com/foodforbrain/8042.html